Hypnóza


Co je hypnóza:

Hypnózu můžeme definovat jako komunikačními prostředky záměrně navozený stav změněného vnímání za účelem pomoci hypnotizovanému k uzdravení, úlevě od trápení a bolesti. Nebo také jako transový stav, který slouží k léčení v medicínském kontextu.

Transový stav je všeobecně zaužívaný pojem pro označení změněného vědomí. Tento stav doprovází také změněný způsob projevu a komunikace. Používá se k léčení lidí již od pradávna (vzpomeňme např. na šamanské rituály). Během výzkumu duševních poruch v 18. stol. Začaly být transové stavy označovány právě za stavy hypnotické.

Transové stavy můžeme spontánně prožívat např. při soustředěném sledování filmu, začtení se do zajímavého textu, při sportu či ve spánku. Trans můžeme ale i záměrně navodit a to např. medikamentózně, holotropním dýcháním, šamanským bubnováním či tancem nebo psychologicky právě za pomocí hypnózy.

Hypnóza jako přirozený stav naší mysli a léčebná metoda, využívá schopnosti každého člověka ponořit se do změněného stavu vědomí a za využití vlastních vnitřních zdrojů tak řešit aktuální problémy. Funguje na principu našeho přirozeného rytmu napěti - uvolnění, kterým se řídí naše tělo.

Díky osvědčeným léčivým a anestetickým účinkům se hypnóza běžně užívá v lékařských oborech, jakými jsou dermatologie, gynekologie a porodnictví či stomatologie.

 

Historie hypnózy:

Zmínky o jevech podobných hypnóze se objevují již v dávných dobách, přičemž za otce hypnózy se považuje Franz Mesmer (1734-1815). James Braid (1785-1860) užil poprvé termínu hypnóza, který odvodil od starořeckého slova hypnos= spánek. Hypnózu ke své práci využíval např. i slavný S. Freud a po 1. Světové válce se užívala dokonce k léčebné abreakci u traumatizovaných válečných veteránů. V USA v 2. pol. 20. stol. se zabýval hypnózou Milton H. Erickson (1901-1980), jehož pojetí hypnózy (tzv. ericksonovská hypnoterapie) se však od klasické hypnózy liší tím, že se dívá na klienta jako na aktivní činitel v celém procesu, nikoli jako na pasivního příjemce jak tomu bylo do té doby. Jedná se o alternativní přístup, ve kterém terapeut zužitkovává kreativně vše, co klient do konzultace přináší. Milton H. Erickson používal ve své terapii hypnotický trans společně s dalšími různými neobvyklými technikami. Efektivita jeho práce spočívá v tom, že díky individuálnímu přístupu ke každému klientovi se terapie stává krátkou, rychlou a efektivní.

 

Hypnotické jevy - jak poznáte, že jste prožili hypnózu?

V Ericksonově pojetí lze hypnotický trans považovat v podstatě za zvláštní typ interakce 2 a více osob. Jedná se tedy o jistý způsob mezilidské komunikace, kterou psycholog při práci s klientem zužitkovává k léčení. Každý vstupuje to transu svým osobitým způsobem a u každého se tedy projevují jedinečné/různé hypnotické jevy a změny na této úrovni:

 • Myšlení a pozornost (amnézie - částečná nebo úplná na události, které se během hypnózy staly)
 • Odlišné vnímání sebe sama (sebepojetí)
 • Odchylky ve vnímání času (čas plyne rychleji/pomaleji; regrese/progrese);
 • Věková regrese (prožívání sebe sama v předchozím období)
 • Změny pohybových schémat (např. katatonní ztuhlost či levitace končetin, tedy nevědomé nebo automatické zvedání paže)
 • Anestezie (potlačení tělesné citlivosti)
 • Změna vnímání nejen svého těla, ale i okolí
 • Halucinace (vnímání něčeho, co není přítomno, nebo naopak opomíjení toho, co přítomno je)

 

Pro koho je vhodná:

Přední český odborník a psycholog PhDr. Vladimír Dvořáček ve své knize Konverzační a kooperační hypnoterapie uvádí, že téměř každý může být hypnotizován. Výjimkou mohou být v některých případech pouze ti, kteří trpí těžkými duševními defekty. Milton H. Erickson hypnózu definoval jako „stav zvýšené odpověďové pohotovosti“. Každý, kdo byl socializován může být tedy hypnotizován. Při navození hypnotického transu se opíráme o přirozené životní zkušenosti klienta, které psycholog při práci s klientem zužitkovává tak, aby mohl navodit terapeutický trans. Každý tedy vstupuje do hypnotického stavu svým vlastním způsobem, a proto psycholog - hypnoterapeut pečlivě plánuje léčebnou strategii, kterou vždy aktualizuje a modifikuje podle přítomného dění a kontextu.

 

Co hypnóza léčí:

Psychosomatické choroby:

 • Migrény
 • Závislosti na návykových látkách (kouření, drogy, alkohol)
 • Trávicí obtíže
 • Kožní choroby (odstranění bradavic, ekzémů…)
 • Poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie)
 • Obezitu, umožňuje hubnutí a formování postavy
 • Sexuální dysfunkce a potíže s otěhotněním
 • Úleva od bolesti při a po lékařských zákrocích (analgetická hypnóza)

Psychické potíže:

 • Strach (např. z porodu, z náročných životních úkolů…) a další
 • Nervozitu a stres
 • Nízké sebevědomí a trému
 • Obtíže při navazování kontaktů
 • Partnerské obtíže
 • Deprese
 • Potíže s koncentrací a pamětí